Een keuze voor tto is behalve leuk en uitdagend ook echt een keuze met meerwaarde. En wel om de volgende redenen:

  • De leerling spreekt na drie leerjaren vloeiend Engels op B2-niveau en heeft in termen van begrijpend lezen, schrijven en presenteren in het Engels een grote voorsprong bij vervolgstudies. Engels B2-niveau is te vergelijken met het niveau van een afgestudeerde 6 vwo-leerling uit het regulier onderwijs. Tto-leerlingen halen dit niveau vóór het einde van hun derde jaar.
  • Tto-leerlingen worden wereldburgers! Tto creëert een bredere kijk op de wereld. Het opdoen van internationale ervaringen draagt bij aan een sterke Europese en internationale oriëntatie van de leerling.
  • Diverse onderzoeken tonen aan dat tto niet ten koste gaat van de resultaten ten aanzien van andere vakken. Sterker nog, de prestaties op school worden beter. Met name een beter taalbewustzijn versterkt de resultaten bij alle andere vakken.
  • De lat ligt hoog, wat ook de uitdaging voor de leerling des te groter maakt.
  • Inhoudelijk zijn de tto-lessen zeer goed. Op het Coenecoop College werken we met de CLIL (Content Language Integrated Learning) methode. CLIL is een activerende werkvorm, waarbij leerlingen veel in tweetallen en groepjes in de Engelse taal communiceren en werken. Alle tto-lessen zijn hierdoor gericht op zowel taal als vakinhoud. Wij noemen dit ook wel de activerende lesmethode.